piktogram loga

Dokumenty pro účastníky zájezdů, kurzů, seminářů

Výňatek z Všeobecných obchodních podmínek cestovní kanceláře:

 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděny jen zkratkou „VOP") platí pro nákup služby na základě objednávky přes webové rozhraní nebo přes email a upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu („SoZ"), případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi zákazníkem-osoba starší 18ti let a cestovní kanceláří Aktivní nezadaní s.r.o., IČ: 02616017, DIČ: CZ02616017, se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1555/22 (dále také jen CK). Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Adresa pro doručování elektronické pošty: info@akcepronezadane.cz Kompletní identifikační údaje CK jsou uvedeny na internetových stránkách cestovní kanceláře www.akcepronezadane.cz (dále jen „webové stránky").

2.Přejeme si, aby pro vás naše služby byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu služby od výběru až po poskytnutí probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

3. CK informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením smlouvy. CK pro tyto účely předá zákazníkovi příslušný formulář (dále jen „Informační formulář pro zájezdy CK Aktivní nezadaní“), který musí obsahovat informaci, že se jedná o zájezd a informaci o způsobu právní ochrany zákazníka.
4. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí SoZ, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran smlouvy, tedy zákazníka a CK. Ujednání, která jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s poskytováním služeb nebo s užíváním webových stránek.
5. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás službu objednáte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před závazným rezervováním služby (tj. před kliknutím na tlačítko „Rezervovat“, „Závazně rezervovat“ též označováno jako "Vybrat zájezd" nebo "Vybrat akci", „Vybrat víkend“). Kontakty naleznete na webových stránkách. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi.
6. Tím, že odsouhlasíte přečtení Obchodních podmínek, kliknete na tlačítko „Rezervovat“ či „Závazně rezervovat“, nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme.
7. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že tyto VOP se nepoužijí ve vztahu k zájezdům jiných cestovních kanceláří, jejichž případný prodej CK dle SoZ pouze zprostředkovává (seznam cestovních kanceláří, jejichž zájezdy zprostředkovává CK Aktivní nezadaní s.r.o. je uveden na internetových stránkách www.akcepronezadane.cz), ani se nepoužijí na prodej kurzů, seminářů a dalších služeb, které nejsou cestovní službou ani zájezdem.

1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Smluvní rámec dohody mezi zákazníkem a CK tvoří (i) SoZ, (ii) tyto VOP a (iii) popis zájezdu v katalogu CK (čímž se rozumí také on-line verze nabídky služby/zájezdů na webových stránkách), (iv) potvrzení o zájezdu a doklad o pojištění CK proti úpadku. Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Ustanovení těchto VOP se použijí i pro případ objednání určité služby pro třetí osobu (darovaní) či pro obecný dárkový poukaz, a to včetně stornopoplatků (odstupného).
2. Smlouva o zájezdu (SoZ) je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v procesu komunikace s CK závazně potvrdí nabídku zájezdu. Za závazné potvrzení nabídky zájezdu se považuje:
- podpis předložené nabídky zájezdu zákazníkem ve lhůtě určené CK; nebo
- zaplacením celé ceny zájezdu ve lhůtě stanovené CK.
3. CK se na základě uzavřené SoZ zavazuje zákazníkovi obstarat zájezd uvedený ve svém katalogu a/nebo na webových stránkách, nebo jiné služby cestovního ruchu, a to za podmínek a v souladu se SoZ, těmito VOP . Zákazník se zavazuje zaplatit CK celou cenu zájezdu, případně další plnění, a to řádně a včas v souladu se SoZ, těmito VOP, a dodržet i své ostatní závazky a povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.
2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Zákazník objednává službu přes webové stránky, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného příslušného formuláře. Na webových stránkách je uveden seznam nabízených služeb a produktů včetně popisu, co obsahuje, komu je určen. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webových stránkách jsou informativního charakteru. Jako prodávající CK nejsme povinni uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. O obdržení rezervace je zákazník informován emailem zaslaným na jeho elektronickou adresu, kterou zadal ve formuláři při rezervaci příslušného zájezdu. Součástí tohoto emailu jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF, se kterými vyjádřil zákazník souhlas před odesláním rezervace, příp. objednávky. Uzavřená SoZ je ze strany CK zaslána druhé straně elektronickou formou na email uvedený zákazníkem.
2. Zaplacení ceny zájezdu ze strany zákazníka a odeslání/předání Potvrzení o zájezdu ze strany CK je podmínkou účinnosti SoZ. Cena zájezdu je zásadně stanovena ve výši dle SoZ, bez souhlasu CK není možné dodatečně požadovat poskytnutí slevy.
3. Zákazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími Smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch SoZ sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí, a to včetně zákazu přítomnosti zvířat zákazníka na akci pořádané CK či v ubytovacím zařízení.
4. Pokud zákazník uzavírá SoZ i za či ve prospěch dalších osob starších 18ti let, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem uzavření SoZ a účasti na příslušném zájezdu, a jsou starší 18ti let.
5. Pokud zákazník uzavírá SoZ i za či ve prospěch třetích osob odpovídá cestovní kanceláři jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, číslo pasu atd.).
6. Pokud CK obdrží rezervaci či objednávku zájezdu v den, kdy je požadovaný zájezd již vyprodán, a pokud zákazník již zaplatil cenu zájezdu nebo její část, nabídne zákazníkovi jiný termín nebo místo náhradníka, a pokud to zákazník nepřijme, vrátí mu bez zbytečného odkladu vše, co od zákazníka na úhradu ceny zájezdu obdržela na číslo účtu, ze kterého byla platba CK zaslána.
7. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti rezervace či objednávky a nepodaří-li se pravost ověřit, má se zato, že rezervace/objednávka vůbec nebyla podána a takovou rezervací/ objednávkou se nadále nezabýváme. Stejný postup volíme i v případě, kdy ze strany zákazníka byly dřívější rezervace/objednávky opakovaně rušeny nebo opakovaně nedošlo k účinnému uzavření SoZ.
8. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám.

článek 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, i bez udání důvodu, nejpozději však do 20 kalendářních dnů před objednaným termínem, emailem na info@akcepronezadane.cz nebo písemně na adresu CK. Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto dokladu. Storno, které bude doručeno na CK v pracovní dny po 17:00 hodině, bude posuzováno jako by bylo doručeno následující pracovní den. Jednorázový manipulační storno poplatek činí 100 Kč v případě, že objednané služby ještě nebyly zálohově uhrazeny. Byla-li již záloha uhrazena (byť jen její první část), činí storno poplatek 500,-Kč. Storno poplatky hradí zákazník a jsou splatné ihned. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena vč. všech objednaných fakultativních služeb. CK může odstoupit zejména tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník své povinnosti nebo v případě neoprávněného zásahu do webového rozhraní či webových stránek.
2. Zrušila-li CK zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CK takový zájezd nabídnout.
3. Odstoupí-li od SoZ zákazník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti CK, zaplatí CK odstupné podle článku 11., a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od SoZ CK pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od SoZ ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník doručí CK písemné oznámení o odstoupení od SoZ.
4. Je-li předmětem smlouvy dodání služby (konzultace, poradenských služeb), pak jako zákazník odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP-obchodními podmínkami udělujete výslovný souhlas, aby vám byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) NOZ).

článek 11. ODSTUPNÉ
1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dní ode dne odstoupení od SoZ do počátku zájezdu (poskytnutí první služby), a to i v případě poukazu na určitý zájezd, resp. dárkového poukazu s určitou hodnotou čerpání, kdy konkrétní akci (zájezd) k čerpání poukazu závazně volí obdarovaný. Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy a bonusy, případně zvýšené o doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu, a činí (dle počtu dnů ode dne odstoupení do počátku zájezdu-akce):
více než 20 dní před počátkem zájezdu (akce) 500 Kč
20 - 7. den před akcí 50%,
6. - 4. den před akcí 80%,
3. den a méně před akcí 100%
Odstupné u zakázkových zájezdů může být stanoveno samostatnou dohodou. Pokud tomu tak není, vztahují se i na zakázkové zájezdy tyto VOP, to platí přiměřeně i ve vztahu k jiným službám cestovního ruchu poskytovaným na základě SoZ.
2. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z ceny zájezdu. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100% z ceny nevyčerpané části zájezdu a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.
3. Pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány služby cestovního ruchu, zejména letenky, a pokud náklady CK s tím spojené převyšují odstupné podle článku 11, pak se zákazník zavazuje nahradit CK vzniklou škodu, tj. nahradit skutečné náklady vynaložené v souvislosti s pořízením dotčené služby, resp. jejím stornováním. Odstupné podle článku 11 se v těchto případech počítá z ceny zájezdu po odečtení ceny služby, jejíž pořízení zákazník CK v souladu s tímto článkem nahradil
4. Pokud zákazník již na základě SoZ provedl úhradu nebo její část a CK vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; CK případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho která z pohledávek bude vyšší.
5. Zařazení k účasti na zájezd až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek a dnem zaplacení ceny (dne účinnosti smlouvy).

12. VADY ZÁJEZDU, REKLAMACE A NÁHRADA ŠKODY
1. Vady zájezdu zjištěné v průběhu zájezdu musí zákazník neprodleně oznámit vedoucímu zájezdu, zejména hlavnímu průvodci, je-li na zájezdu přítomen, případně příslušnému pracovníkovi CK tak, aby mohla být zjednána co nejrychlejší náprava. S odstupem času nelze garantovat průkaznost i objektivnost posouzení oprávněnosti reklamace. Reklamaci uplatňuje zákazník jakoukoliv formou, uvedením údajů: jméno, příjmení, kontakt, předmět reklamace, který dle možnosti i důkazně doloží. Reklamaci doporučujeme podat do 1 týdne od ukončení služby. Pro urychlení vyřízení reklamace také doporučujeme předložit kopii SoZ, čímž se usnadní vyřizování reklamace. Pokud zákazník neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb bez zbytečného odkladu, nemusí být sleva z ceny přiznána. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky. Předmětem reklamace nemohou být služby, které nebyly u CK zálohově zaplaceny. Stravu, která není vrácena nelze průkazně a dodatečně reklamovat.
2. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace (zejména podat informace, specifikovat požadavky aj.) a umožnit (vyžaduje-li to povaha věci) pověřenému zástupci CK přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohl přesvědčit o oprávněnosti reklamace.
3. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. Jinak CK poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.
4. CK vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne skončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
5. Pro vyloučení pochybností, CK neodpovídá za škodu na majetku, zdraví či jiných hodnotách a zájmech zákazníků způsobených třetími osobami (s výjimkou svých zaměstnanců, které ke splnění závazků ze SoZ přímo angažovala), ani za škody vzniklé v důsledku se zpožděním dopravy.
6. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve SoZ, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě, u hotelu či jiné organizace. Pokud se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, hluční sousedé apod.) zákazníkovi náhrada škody nenáleží.
7. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případně následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok (není-li dohodnuto jinak) na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny pobytu.


Semináře, kurzy pořádané dalšími osobami nebo dalšími cestovními kancelářemi se řídí obchodními podmínkami příslušných pořadatelů.


Základní údaje: 

Aktivní nezadaní, s.r.o.
zážitková a cestovní kancelář pro nezadané
IČ:02616017
DIČ:CZ02616017
tř. E. Beneše 1555/22,
Hradec Králové,sp.zn. C 33206,
Krajský soud v Hradci Králové

Kontakt:

Láďa Hanousek
mobil: 775 574 939
pondělí - pátek
09:00-18:00 hod 

nebo pište na email:
info(zavinac)akcepronezadane.cz
web: www.akcepronezadane.cz

Bankovní spojení:

Bankovní účet Fiobank:
dle smlouvy o zájezdu a
v potvrzovacím emailu k objednávce 

Pojištění záruky proti úpadku zde:Generali pojišťovna a.s. 

Všeobecné obchodní podmínky: zde

Obchodní podmínky pro semináře, kurzy (nezájezdy):

- semináře, kurzy pořádané Ladislavem Hanouskem

Výňatek z Obchodních podmínek:

stornopoplatek- viz článek 8 příslušných Obchodních podmínek

8. ODSTUPNÉ
8.1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne odstoupení od smlouvy do počátku akce (poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny akce nesnížené o slevy a bonusy, případně zvýšené o doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny akce, a činí (dle počtu dnů ode dne odstoupení do počátku akce):
více než 15 dní před počátkem akce 500 Kč
14 - 7. den před akcí 50%,
6. - 4. den před akcí 80%,
3. den a méně před akcí 100%