Obchodní podmínky -členství v klubu, online produkty

Obchodní podmínky pro kurzy a semináře

Tyto obchodní podmínky („OP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z objednávky akce např. jednodenní setkání, kurzu, semináře, cestovní služby mimo zájezdy, případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu nebo služby či online produktu, uzavřené mezi zákazníkem-osoba starší 18ti let a Ladislavem Hanouskem IČ:  71885056, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1555/22 (dále také jen pořadatel nebo prodávající). Tyto OP jsou nedílnou součástí nabídky akce (nikoliv zájezdu), případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje (např. prodej digitálního obsahu, konzultací) dále označováno také jako \"produkt\". Pro vyloučení pochybností tyto OP se nepoužijí ve vztahu k zájezdům.

Pro vyloučení pochybností se tyto obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „OP“) vztahují také pro nákup ebooků (elektronických knih) a online kurzů (dále obojí společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.akcepronezadane.cz ladislavhanousek.cz bezpartnera.cz a podrobně je dále pojednáno v článku 12 těchto OP.

 1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Smluvní rámec dohody mezi zákazníkem a pořadatel tvoří (i) objednávka , (ii) tyto OP a (iii) popis akce-produktu v katalogu pořadatele (čímž se rozumí on-line verze nabídky na webových stránkách akcepronezadane.cz, ladislavhanousek.cz, tabor-pro-nezadane.cz). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Ustanovení těchto VOP se použijí i pro případ objednání určité služby pro třetí osobu (darovaní) či pro obecný dárkový poukaz, a to včetně stornopoplatků (odstupného).

1.2. Pořadatel se na základě objednávky zavazuje zákazníkovi obstarat produkt uvedený na webových stránkách, nebo jiné služby cestovního ruchu, a to za podmínek a v souladu s objednávkou, těmito OP. Zákazník se zavazuje zaplatit pořadateli celou cenu produktu, případně další plnění, a to řádně a včas v souladu s objednávkou, těmito OP, a dodržet i své ostatní závazky a povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva dle objednávky se uzavírá elektronickou formou, když přijetí návrhu k uzavření smlouvy je ze strany pořadatele zasláno druhé straně elektronickou formou na email uvedený zákazníkem. Předložením návrhu na uzavření smlouvy se rozumí vyplnění příslušného objednávkového formuláře na webových stránkách akcepronezadane.cz, ladislavhanousek.cz, tabor-pro-nezadane.cz.

2.2. Zákazník bezprostředně po uzavření smlouvy doloží pořadateli zaplacení ceny akce (dle instrukce pořadatele). Zaplacení ceny akce je podmínkou účinnosti smlouvy. Cena akce je zásadně stanovena ve výši dle nabídky, bez souhlasu pořadatele není možné dodatečně požadovat poskytnutí slevy.

2.3. Zákazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími Smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí, a  to včetně zákazu přítomnosti zvířat zákazníka na akci pořádané pořadatelem.

2.4. Pokud zákazník uzavírá smlouvu i za či ve prospěch dalších osob starších 18ti let, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů pořadatel a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušné akci, a jsou starší 18ti let.

2.5. Pokud zákazník uzavírá smlouvy i za či ve prospěch třetích osob odpovídá pořadateli jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny akce a předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, číslo pasu atd.).

 1. PODROBNÉ POKYNY

3.1. Dokladem pro nástup zákazníka na akci je doklad o zaplacení celkové ceny akce.

3.2. Informace k akci budou upřesněny v Pokynech zaslaných na email uvedeném zákazníkem v objednávce.

3.3. Pokud zákazník neobdrží konečné pokyny 7 dní před konáním akce, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář pořadatele. V opačném případě se má za to, že zákazník veškeré pokyny k akci obdržel.

3.4. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v Pokynech a pokynech na webových stránkách o akci, především požadavky na vybavení. Pořadatel má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v Pokynech k akci, z důvodu chování zákazníka. V případě, že dojde k vyloučení zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Pokynech (resp. celého Smluvního rámce) zákazníkem, nemá zákazník nárok na odstoupení od smlouvy, náhradu jakékoli škody, odstranění vady akce ani jiné plnění z tohoto důvodu.

 1. CENA akce a PLATBY

4.1. Cena akce je stanovena smluvně a je součástí Smluvního rámce.

4.2. Cena akce zahrnuje služby, které jsou u akce výslovně uvedeny v sekci „V ceně“, Do ceny akce mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.

4.3. Cena nezahrnuje zejména nepovinné či variabilní náklady, např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, občerstvení, strava, dopravné, pokud není uvedeno výslovně jinak.

4.4. Zákazník se zavazuje zaplatit pořadateli plnou cenu akce včetně všech doplňkových služeb již při uzavření smlouvy či ve lhůtě splatnosti příslušného daňového dokladu, vždy však nejpozději 2 dny před nástupem na akci.

4.7. Cenu akce zákazník hradí přímo pořadateli bankovním převodem. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v Potvrzení akce a dále také v elektronickém potvrzení přijetí návrhu smlouvy.

 1. ZMĚNA SMLOUVY

5.1. Pořadatel má právo navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, zejména změnu programu, trasy či jiné podmínky akce nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve smlouvě zavázal, pokud ho k tomu nutí vnější okolnosti, např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě akce nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt účastníka akce nebo průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena akce, uvede pořadatel v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny.

5.2. Pro vyloučení pochybností, se změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa, nebo počet účastníků určitého pohlaví nepovažuje za změnu smlouvy, programu, tématu či zaměření akce.

5.3. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny akce nebo těchto služeb.

5.4.. V případě změny objednávky ze strany zákazníka je pořadatel oprávněn účtovat zákazníkovi manipulační poplatek 500 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu akce (jiný termín, jiný typ akce) se považuje za od odstoupení od smlouvy dle OP, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

 1. ZRUŠENÍ akce

6.1. Realizace akce z nabídky/katalogu pořadatele je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.

6.2. Pořadatel bude informovat zákazníka elektronickou poštou o zrušení akce z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 5 dní před konáním akce. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši na bankovní účet, ze kterého byla akce zaplacena.

6.3. Pořadatel má právo na zrušení akce v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání akce nebo ohrožuje bezpečnost účastníků, kdykoli před odjezdem akce i v jeho průběhu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Zákazník i pořadatel může před zahájením akce od smlouvy odstoupit vždy.

7.2. Zrušila-li pořadatel akce z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní akci celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech pořadatele takou akci nabídnout.

7.3. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti pořadatele, zaplatí pořadateli odstupné podle článku 8., a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy pořadatel pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník doručí pořadateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.

 • Oznámení o odstoupení od smlouvy (formulář zde)
 • Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

7.4. Odešlete formulář prosím emailem na info@ladislavhanousek.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

 1. ODSTUPNÉ

8.1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne odstoupení od smlouvy do počátku akce (poskytnutí první služby), resp. dárkového poukazu s určitou hodnotou čerpání, kdy konkrétní akci (službu) k čerpání poukazu závazně volí obdarovaný.  Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny akce nesnížené o slevy a bonusy, případně zvýšené o doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny akce, a činí (dle počtu dnů ode dne odstoupení do počátku akce):
více než 15 dní před počátkem akce 500 Kč
14 - 7. den před akcí 50%,
6. - 4. den před akcí 80%,
3. den a méně před akcí 100%

8.2. V případě, že zákazník na akce nenastoupí nebo přeruší účast na akci ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z ceny akce. V případě pozdního nástupu na akci činí odstupné 100% z ceny nevyčerpané části akce a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.

8.3. Pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány služby, a pokud náklady pořadatel s tím spojené převyšují odstupné podle článku 8.1, pak se zákazník zavazuje nahradit pořadateli vzniklou škodu, tj. nahradit skutečné náklady vynaložené v souvislosti s pořízením dotčené služby, resp. jejím stornováním. Odstupné podle článku 8.1 se v těchto případech počítá z ceny akce po odečtení ceny služby, jejíž pořízení zákazník pořadatel v souladu s tímto článkem nahradil

8.4. Pokud zákazník již na základě smlouvy provedl úhradu nebo její část a pořadatel vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; pořadatel případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné nebo zákazník neprodleně doplatí pořadateli rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho která z pohledávek bude vyšší.

 1. VADY akce

9.1 Vady akce zjištěné v průběhu akce musí zákazník neprodleně oznámit vedoucímu akce, zejména hlavnímu průvodci programem, je-li na akce přítomen, případně příslušnému pracovníkovi pořadatele tak, aby mohla být zjednána co nejrychlejší náprava. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný zástupce pořadatel odmítne, zavazuje se zákazník sepsat s vedoucím akce nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě akce obsahující alespoň: osobní údaje zákazníka, popis vady akce a případný požadavek na její vyřízení.

9.2. Pořadatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne skončení akce v případě, že reklamace byla uplatněna na akci a nebyla vyřešena na místě.

9.3. Pro vyloučení pochybností, pořadatel neodpovídá za škodu na majetku, zdraví či jiných hodnotách a zájmech zákazníků způsobených třetími osobami (s výjimkou svých zaměstnanců, které ke splnění závazků ze smlouvy přímo angažoval), ani za škody vzniklé v důsledku zpoždění dopravy.

 1. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ akce

10.1. Zákazník se zavazuje:

 • dodržovat právní předpisy ;
 • uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu akce, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně akce;
 • dodržet čas a místo nástupu, které pořadatel sdělil;
 • dbát pokynů vedoucího akce a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího akce o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);
 • u cyklistických akcí respektovat návod k zajištění kol proti odcizení a poškození dle informací poskytnutých pořadatel;
 • sdělit pořadateli veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétní akci, zejména případná zdravotní omezení, přičemž pořadatel je v případě zjištění těchto omezení oprávněn smlouvu se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit;
 • chovat se během akce v souladu s kulturními zvyklostmi a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

10.2. Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na akce přihlásil.

10.3. Zákazník, resp. každý účastník akce, plně odpovídá za následky vzniklé nedodržením právních předpisů

10.4. Zákazník, resp. každý účastník akce, se zúčastňuje akce, případně sportovního programu (např. vodní turistiky, turistiky, horské a vysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i v případě, že jsou na akce přítomni sportovní instruktoři. U akcí s turistikou či cyklistikou působí kvalifikovaní průvodci pouze jako organizační vedoucí skupiny.

10.5. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu akce, je vedoucí akce oprávněn vyloučit účastníka ze sportovního programu či mu zakázat trasu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může vedoucí zákazníka vyloučit z akce, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. V těchto případech se neúčast na akci nebo jeho části nepovažuje za porušení smlouvy ze strany pořadatele.

10.6. Zákazník, resp. každý účastník akce, nese plnou odpovědnost za svoji sportovní a zdravotní přípravu na akci.

10.7. Zákazník prohlašuje (ve vztahu ke všem jím přihlášeným účastníkům), že:

 • si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na akci;
 • bude respektovat pokyny pracovníků pořadatele, vedoucího, průvodců a instruktorů akce;
 • v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě, umí plavat;
 • bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např. při raftingu, vodní či vysokohorské turistice, zážitkových akcích);
 • nahradí případnou škodu, kterou způsobí byť z nedbalosti v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení i jinde, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy;
 • se před a během programu pořadatel, v průběhu akce zdrží požívání alkoholu a omamných látek;
 • souhlasí s použitím svých osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v objednávce/smlouvě pro potřeby pořadatele, a to výhradně za účelem pořádání akce a zasílání obdobných obchodních nabídek, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatele a CK Aktivní nezadaní s.r.o. ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi pořadatelem  a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.

 1. Podrobnosti k Digitálním produktům autora Ladislav Hanousek (ebooky, on-line kurzy) zde

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto OP, není-li uvedeno jinak.

13.2. V případě potřeby je pořadatel oprávněna změnit tyto OP zveřejněním nového znění na svých webových stránkách. Takto změněné OP platí pro smlouvy uzavřené po zveřejnění nových OP.

13.3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném smlouvou se řídí dokumenty tvořícími Smluvní rámec, zejména OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to ve všech případech v účinném znění.

13.4. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto OP, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

13.5. Smluvní strany prohlašují, že si tyto OP před uzavřením smlouvy přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto OP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.12.2017


Semináře, kurzy pořádané dalšími osobami se řídí obchodními podmínkami příslušných pořadatelů.

Základní údaje: 

BEST FUTURE, s.r.o.
IČ:02616017
DIČ:CZ02616017
tř. E. Beneše 1555/22,
Hradec Králové,sp.zn. C 33206,
Krajský soud v Hradci Králové

Kontakt:

Láďa Hanousek
mobil: 775 574 939
pondělí - pátek
09:00-18:00 hod 

nebo pište na email:
info(zavinac)akcepronezadane.cz
web: www.akcepronezadane.cz